Pretendent – IAGĂR Mariana Lucica

Consiliul ştiinţific specializat – D 34. 521.03 – 12

Tema tezei – Managementul resurselor financiare a instituțiilor publice din România

Specialitatea 521.03. Economie și management în domeniu de activitate

Data – 14 iulie 2017, ora – 10.00

Local – Uiversitatea Liberă Internațională din Moldova: MD-2005, mun. Chişinău, str.

Vlaicu Pîrcălab 52, sala 213.

Conducător ştiinţific – GANEA Victoria, dr. hab., prof. univ.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

 Iagăr M., Modelul logico-descriptiv referitor la eficientizarea procesului bugetar, În: Studia

Universitatis Moldaviae, Chişinău: USM, nr. 7 (97)/2016, p. 44-48 ISSN 1857-2073. Categoria B.

 Iagăr M., Eficiența cheltuielilor bugetare: abordare sistemică, În: Economie şi sociologie,

Chişinău, INCE al AŞM, nr.4/2016, p. 60-65. ISSN 1857-4130. Categoria B.

 Iagăr M., Modernizarea procesului bugetar al României: lacune și necesitatea gestionării

eficiente a bugetului, În: Economie şi sociologie, Chişinău, INCE al AŞM, nr.2/2015, p. 154-158.

ISSN 1857-4130. Categoria B.

 Iagăr M., Cerințe moderne europene în domeniul politicilor bugetare și implementarea lor în

practica României. Lucrările Conferinței Ştiinţifice Internaționale “Potențialul de finanțare al pieței

financiare nebancare și perspectivele dezvoltării acesteia”, 27-28 noiembrie 2015, Chișinău: ASEM,

pag. 198-202. ISBN 978-9975- 3018-4- 8.

 Iagăr M., Costurile în managementul profitului. Lucrările Sesiunii a XII-a de comunicări

ştiinţifice cu participare internațională “România în contextul politicii de securitate europeană”, 16-

18 martie 2006, București, pag. 387-404. ISBN 973-7610- 08-3.

Rezumatul tezei:

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării rezidă în: aprofundarea ştiinţifică a

abordărilor teoretice privind eficienţa gestionării resurselor; identificarea mecanismelor de finanţare

care stau la baza instituțiilor publice din România; elaborarea prognozelor prospective în vederea

optimizării resurselor instituţiilor publice; elaborarea şi validarea modelului logico-descriptiv în

scopul eficientizării procesului bugetar; stabilirea posibilităţilor de modernizare a procesului

bugetar în România.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în teză constă în eficientizarea mecanismului de

gestionare a resurselor financiare în scopul identificării posibilităților optimale de consolidare a

managementului resurselor financiare a instituțiilor publice din România.

Semnificaţia teoretico-aplicativă a tezei se impune printr-o abordare teoretică și metodică

complexă cu referire la sursa de proveniență a veniturilor bugetare, și nu în ultimul rând la politicile

financiare la nivelul țării noastre cât și la nivelul Uniunii Europene. Valoarea aplicativă a lucrării

rezidă din utilitatea instrumentelor, procedurilor și metodelor elaborate de autor la nivelul

instituțiilor publice, care pot fi utilizate și de către organele centrale de stat pentru adoptarea unor

decizii financiare benefice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *